Kyriekoral

Norwegian Folk Hymns and Bach Chorales

Sinikka Langeland, folksong Kåre Nordstoga, organ

Nordic Sound

2005

I Kyriekoral står norske religiøse folketoner side om side med Johann Sebastian Bachs bearbeidelser av de samme gamle salmene som har vandret i Europa gjennom århundredene. Inspirert av ”Salmemessa” hvor messeleddene ble sunget, er folketonevarianter av blant andre Kyrie, Trosbekjennelse og Fader vår satt sammen med Bachs monumentale verk. Kyriekoral er viet pinse og er den tredje innspillingen i Nidarosdomen med folketoner og Bachkoraler.

De to første CD-ene inneholder julesalmer – Stjerneklang og påskesalmer – Påsketona.

 

Fra Himmerik til ytterste nød og opp igjen.

Vi begynte med en av Bachs pinsekoraler, og gikk så på jakt etter samme salme i norsk folkesangtradisjon.Valg av varianter henger selvfølgelig sammen med hva som synes å fungere best musikalsk og hvordan vi kanvariere musikken i tråd med tekstenes innhold. Noen enkle stikkord fra prosjektmanuset kan kanskje fortelle litt om hvordan vi har tenkt oppbyggingen. Komm, Gott Schöpfer, heiliger Geist åpner. Så går vi litt tilbake i tid fra Pinse til Himmelfart via Kyrie, som leder fram mot Jesus Christus er opfaren. Stedet er Himmerik, hvor Jesus fra sin Fader sendte til oss, Den Hellige Ånd. Vi bekrefter vår tro, Wir glauben all’ an einen Gott, og går så inn i den dypeste fortvilelse i Naar vi i største Nøden staae, som påfølges av noen kraftige og inderlige Fader vor variasjoner, før vi til slutt kan fornyes av Den Hellige Ånd.

 

Fra Miksmaster til Bach.

Min første organist var mammas miksmaster. Som fireåring erfarte jeg hvordan en vedvarende bordun i rommet fikk meg til å nynne og lage stemmer. Det samme hendte da jeg begynte å lytte til Bachkoralene, ideer til stemmer kom, og slik har utgangspunktet vært. Det har ikke vært noe forsøk på å komponere seg inn i mesterverkene. Det hele er en lek med de gamle salmetoneneder de vandrer gjennom Bachs komplekse utforminger, noen ganger tydelig i melodistemmen, andre ganger så langsomt at man nesten ikke hører dem….i pedalen, oppe, nede, speilvendt, kanon, ja alt dette som kjennetegner Bachs mesterverk. Det er en måte å komme nær Bach og samtidig se tydeligere min egen folkesangtradisjon, i særdeleshet den folkelige religiøse sangen etter Andris Vang, Ragnar Vigdal, Ingebjørg Liestøl og Sondre Bratland, for å nevne noen av mine viktigste inspirasjonskilder. Det er både forunderlig og interessant å se hvordan spesielt Andris Vangs ornamenterte tonevarianter slynger seg sammenlignet med Johann Sebastian Bachs måte å variere på. Man kan fornemme både slektskap mellom barokkenog folkemusikken og samtidig spennvidden mellom de ulike musikktradisjonene. Samarbeidet har igjen ført oss til Nidarosdomen og det er en spesiell følelse å kunne møtes her ved det fargesprakende Wagnerorgelet fra Bachs tid. Kåre Nordstoga sitter svimlende høyt oppe i katedralveggen, mens Ove Bergs syltynne mikrofonstativer svaier langt oppe under taket.

– Sinikka Langeland

 

 

Kyriekoral
by Sinikka Langeland

In Kyriekoral Norwegian religious folk music is presented alongside Johann Sebastian Bach’s arrangements of these venerable hymns that have wandered throughout Europe for centuries. Inspired by the old “hymn mass” at which the various parts of the mass were sung rather than recited, folk song variants of Kyrie, the Credo and the Lord’s Prayer, among others, have been merged with Bach’s monumental works. Kyriekoral is devoted to Pentecost, and is the third recording of folk music and Bach chorales that has been made in the Nidaros Cathedral. The first two CDs presented hymns for Christmas (The Old Christmas Hymns) and Easter (The Old Easter Hymns). From Heaven to the depths of despair, and back again We began with one of Bachs Pentecost chorales and then searched for the same hymn within the Norwegian folk song tradition. Our choice of variants naturally took into account of what seemed to work best musically and the extent to which the music could be adapted to suit the content of the texts. A few key concepts from the project manuscript may help to explain how we have structured the presentation. We open with “Creator Spirit, by Whose Aid”, and then we move a bit further back in time from Pentecost to Ascension Day with “Kyrie”, which leads us to “Jesus Christ is Truly Risen”. We now find ourselves in Heaven, whence “…Jesus from His Father sent the Holy Spirit to us”. We confirm our faith in “We All Believe in One God”, after which we plummet into the depths of despair in “When We are Plunged in Deepest Woe”. This is followed by a selection of powerful and intense variations on the Lord’s Prayer, until we are finally renewed by the Holy Spirit.

 

From Mixmaster to Bach

My first organist was my mother’s Mixmaster. At the age of four I discovered how a sustained drone made me hum and sing almost involuntarily. Something similar happened when I started listening to Bach’s chorales: I was inspired to create my own melodic lines. This was my point of departure. I have never made any attempt to “compose my way into” the masterpieces; I have only wanted to play with, and improvise on, the old hymn melodies that are part of Bach’s complex structures. They sometimes emerge distinctly in the melodic lines, and sometimes so slowly that they are barely perceptible…in the pedal, high, low, inverted, canons – in short, in every method Bach used to create his masterpieces. When I improvise within Bach’s music itself, I feel very close to him, while at the same time I gain a heightened awareness of my own folk song tradition, especially the religious folk songs of Andris Vang, Ragnar Vigdal, Ingebjørg Liestøl and Sondre Bratland, to name my most important sources of inspiration.

It is both strange and intriguing to see how the twists and turns of Andris Vang’s tonal ornamentations, in particular, compare with Johann Sebastian Bach’s variants. One can sense both the connection between the Baroque and folk music and also the great distance between the different musical idioms. Our musical partnership led us again to the Nidaros Cathedral. It is a very special feeling to be able to work together here, with the colourful Wagner organ that dates from Bach’s own era. Kåre Nordstoga sits at a dizzying height up along the walls of the cathedral, while Ove Berg’s slender microphone stands soar and sway far away under the ceiling.